Výzva ICT průmyslu k plnění programových priorit vlády
22. 10. 2014

Platforma pro internetovou ekonomiku se stala signatářem Výzvy ICT průmyslu
k plnění programových priorit vlády České republiky. Cílem výzvy je, aby vláda České republiky začala intenzivně uskutečňovat své programové priority v oblasti ICT, aby pracovala na realizaci jednotlivých opatření a průběžně o nich informovala veřejnost. V současné době je nutné zejména:

1. Stanovení odpovědnosti – určit ministry a další vedoucí pracovníky státní správy přímo odpovědné za jednotlivé oblasti, kteří budou mít potřebné výkonné pravomoci pro realizaci všech závazků vyplývajících z programového prohlášení vlády v rámci jimi řízených resortů a úřadů.

2. Specifikace úkolů – definování jednotlivých klíčových úkolů a akčních plánů vyplývajících z vládních priorit a přijatých strategických plánů, včetně souvisejících legislativních opatření.

3. Určení termínů – závazné termíny musí umožnit průběžnou veřejnou kontrolu plnění jednotlivých úkolů, opatření a stanovených cílů. Zavedení účinného systému kontroly je základním předpokladem toho, aby tyto konkrétní a měřitelné výstupy byly řádně a včas naplňovány.

Platforma i další signatáři jsou připraveni se aktivně podílet na plnění a kontrole výše uvedených priorit vlády.